Hus

V upomínku na Mistra Jana Husa

aneb Mistr Jan Hus v literatuře, filosofii i filmu


Mussolini mimo jiné v mládí obdivoval našeho českého Mistra Jana Husa (!)


Každý pořádný člověk má se dát upálit. Toť jest ten pravý plamen osvěty, který rozdmychali plápolajícími hranicemi Giordano Bruno, mistr Jan Hus, Jeroným Pražský a celá řada jiných reformátorů církevních, svobodných myslitelů a čarodějnic, kteří s veselou i neveselou myslí dali se upálit zaživa pro své přesvědčení, hlásajíce světu, že ono obyčejné pohřbívání do země jest naprosto nehygienické a nezdravé.
(Hašek: Přednáška o dr. Záhořovi)


Brzy poté, co jsem se sám naučil číst a psát, vytvořil jsem si svoji vlastní tajnou abecedu a písmo, podobné, jak jsem později zjistil, literám, jimiž šifroval mistr Jan Hus svoje zprávy z kostnického žaláře.


Lidstvo trpí evidentně špatným svědomím a nechce se o sobě dozvídat nepříjemné pravdy. Ty je třeba zakázat, potlačit, nedat jim prostor pro veřejnou prezentaci. Vždy se najde dost početné hejno potrefených husí, které svým poplašným křikem přehluší nebo i zahluší původce nepohodlných názorů. Vzpomeňme na mistra Jana Husa.


O, SANCTA SIMPLICITAS
Svatá prostoto
Výrok připisovaný Janu Husovi. Oslovil tak prý ženu, která v poslední chvíli ještě přidávala polínko k jeho hranici (srov. rčení: "přidat své polínko do ohně"). Historka je však zřejmě pozdní, současníci a svědci Husovy smrti ji neuvádějí.


Prezident Novotný si soukromě dodělával maturitu. Všechny předměty už měl za sebou, jen ještě z dějepisu potřeboval jít na zkoušku. Po přezkoušení mu examinátor řekl: soudruhu prezidente, bylo mně požitkem vás zkoušet. Jen maličkost: Husa neupálili Hanzelka a Zikmund, ale jen Zikmund.


SALVUS CONDUCTUS
Bezpečný průvod; glejt
Původně skutečný doprovod, který zajišťoval ochranu při cestě, později průvodní list, který sliboval ochranu a zaručoval svobodný příchod a odchod. Takový glejt dostal např. M. Jan Hus od císaře Zikmunda na cestu do Kostnice.


Osho je způsob zápisu anglického, nikoli českého! Angličtina znak pro -š- nemá, je proto pro ni nutné vypomáhat si spřežkou -sh- pro výslovnost -š-; avšak čeština, díky Janu Husovi, -š- může zapsat, není tedy nutné kopírovat anglický vzor!


QUI ADDIT SCIENTIAM, ADDIT ET LABOREM
(Starý zákon, Kazatel 1,18)
Kdo rozmnožuje vědění, rozmnožuje i trápení
Tj. čím více kdo ví, tím více si uvědomuje základní špatnost světa. Uvedený výrok byl ve středověku velmi rozšířený, u nás ho např. uvádí mezi svými zásadami Jan Hus v listu Křišťanu z Prachatic z r. 1412.


Jane Husi, tys měl vědět, že kdo s vírou zachází, ten taky vírou schází.


VERITAS VINCIT
Pravda vítězí
V uvedené podobě u nás zdomácnělo hlavně Husovým výrokem Super omnia vincit veritas (1412, Palacký, Documenta Magistri Ioannis Hus 56) - Pravda nad vším zvítězí. Základem jsou slova bible: Magna est veritas et praevalet. Stalo se pak heslem českých kališníků, bylo vyšito na korouhvích českého poselstva, které jelo na sněm do Basileje. Později byla tato slova heslem Jiřího z Poděbrad. Od r. 1920 na vlajce prezidenta Česk(oslovensk)é republiky. Krátce po listopadu 1989, v letech 1990-1992, se používala i latinská verze. Spojení "pravda vítězí" se dostalo na presidentskou vlajku z dopisů M. Jana Husa, který roku 1413 napsal Janovi z Rejštejna, že "pravda vítězí nad vším", a roku 1415 psal z kostnického vězení Pražské univerzitě: "Stůjte v poznané pravdě, která vítězí nade vším a sílu má až na věky". Myšlenka pochází z apokryfní "Třetí knihy Esdráš", která sice nikdy nebyla součástí biblického kánonu, přesto se ve středověkých latinských biblích často vyskytuje a i husitští kazatelé ji citovali.


Až do Husovy reformy písma z přelomu 14.-15. století ovšem ještě neexistovala možnost zapisovat zvláštním znakem, to jest diakritickým znaménkem, čárkou nad -i-, dlouhou hlásku. Políčka se tudíž psala jako "Policzka".
(Misantrop: Město Polička se má správně jmenovat Políčka)


- Je to pravda!
- Zase ta tvoje pravda...
- Jan Hus se nechal pro pravdu upálit!
- Jo. Jenže Jan Hus neměl rodinu.

Související odkaz:
Jan Hus (filmový)Citáty z díla mistra Jana Husa:

"Váží sobě Buoh kněžské svátky za hovno."
*
HLEDAJ PRAVDY
SLYŠ PRAVDU
UČ SE PRAVDĚ
MILUJ PRAVDU
PRAV PRAVDU
DRŽ PRAVDU
BRAŇ PRAVDU
AŽ DO SMRTI
- JAN HUS -


Misantrop u pomníku mistra Jana HusaŠIFRA MISTRA JANA HUSA:

Jde o jednoduchý systém nahrazování všech samohlásek a souhlásek písmenem následujícím v abecedním pořadí. Například A je zapisováno jako E, B jako C a tak dále. Podobné je to i s čísly: 1 zapisujeme jako 2, 3 jako 4 a tak dále. Věta PRAVDA VÍTĚZÍ by tedy po zašifrování vypadala jako RSEWFE ZÓVIBÓ - a nezasvěcenec se ptá, jakou neznámou řeč má před sebou...Další související odkaz: