Descartes

Descartovo dědictví


Descartes René (1596-1650) - jeden ze zakladatelů moderní filosofie, racionalista, jde v mechanickém výkladu přírody tak daleko, že jej rozšiřuje i na zvířata (nikoli na člověka); opačný názor, jejž Nietzsche potírá, vitalismus, uznával zvláštní "životní sílu". Ve změněné, vědecké formě trvá spor o výklad organického světa podnes.
(Pozn. překl. Nietzschova Antikrista)


Descartes považoval lidi za myslící bytosti. Prohlásil, že existuje, jakmile shledal, že myslí (Cogito, ergo sum - Myslím, tedy jsem), a že zvířata jsou pouhé stroje. Ale kočky, psi a koně dávají najevo, že si jsou vědomi svého okolí; cítí, že jednají nebo že se jim nepodařilo jednat; mají myšlenky a vjemy. Jak dokázali primatologové, naši nejbližší příbuzní mezi lidoopy mají mnohé duševní schopnosti, které jsme si zvykli považovat za výhradně lidské. Navzdory staré tradici, která tvrdí opak, na uvědomělém vědomí není nic unikátně lidského.


Pokud se zvířat týká, Descartes první se odvážil, s úctyhodnou smělostí, myšlenky chápat zvíře jakožto stroj: celá naše fyziologie usiluje o důkaz této věty. Nestavíme také, a je to logické, člověka stranou, jak činil ještě Descartes: co vůbec je podnes z člověka pochopeno, jde právě tak daleko, jak je pochopen mechanicky.


Dnes jistě nikdo nepochybuje o směšnosti tvrzení filosofa Descarta, zakladatele dogmaticko-racionelní filosofie, který zemřel roku 1650, zanechav po sobě svou nauku o zvířatech, v níž uváděl, že zvířata nemají vůbec myslící duše, že vše u nich děje se na základě mechanismu, takže zvířata jako oživené stroje jsou úplně bez citu a necítí na příklad žádných bolestí.


Převládající západní názor nás učí, že člověk není jako ostatní zvířata, která jen jednoduše reagují na situace, ve kterých se ocitnou. Mohlo by se to zdát fantastické, a také to fantastické je. Přesto nás o tom Sókratés, Aristotelés a Platón, Descartes, Spinoza a Marx přesvědčují. Kdyby byl každý opravdu uzavřen sám do sebe jako monáda, nemohli bychom mít ten prchavý pocit sounáležitosti s jinými živoucími bytostmi, který je základním pramenem etiky.


Který velký filosof byl dosud ženat? Hérakleitos, Platón, Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, Schopenhauer - ti nebyli; ba nedokážeme si je jako ženaté ani představit. Ženatý filosof patří do komedie, taková je má věta.


QUI BENE LATUIT, BENE VIXIT
Kdo se dobře skryl, dobře žil
Heslo francouzského filosofa Descarta († r. 1650) podle verše Ovidiova (Žalozpěvy 3,4,25), lišícího se jen slovosledem. Původcem myšlenky je řecký filosof Epikúros ("Prožij svůj život v skrytu!").


Pochybování je počátek moudrosti.
(René Descartes)


To, co je doporučováno velikým jménem, má naději, že bude slepě schváleno. Rapsódie jakéhosi Vraina Lucase byly příznivě přijaty Akademií věd pod jmény Pascala a Descarta.


Descartovo nelehko smazatelné dědictví, jež se drží lidského nazírání na přírodu jako klíště - a stejně tak mu pije i krev - je i onen nesmysl o tom, že jen člověk si uvědomuje sám sebe a přemýšlí o sobě; že jen člověk má vědomí. Když pak tímto zřejmým nesmyslem oblbnutý přírodozpytec vidí např. slona, jenž ohmatává za podivného ticha kosti svého zemřelého soukmenovce a když ještě ke všemu - ó hrůzo hrůz! - vidí toho slona, kterak se mu řinou slzy z očí, pak je celý vědecký svět zmaten, řka: "Skoro to vypadá, jako bychom měli před sebou tvora, jenž si možná uvědomuje sám sebe, svoji smrtelnost a asi pociťuje i cosi jako žal." - Jaké "skoro", jaké "možná", jaké "asi", jaké "cosi jako"! Co jsou to za nesmysly! Takto podivovat se může jen naprostý blbec nebo velmi velký pokrytecký lhář. Celé je to nesmysl. Možná že právě člověk nemá nic z toho, co tak rád upírá ostatní přírodě, jinak by tak nemluvil! Kdyby žádná dýchající bytost (v sanskrtu "prání") nebyla vybavena vědomím, nikdy by neožila z tzv. "mrtvé" hmoty (ale i ona žije!); nikdy by se nic nenaučila, nenajedla by se, neunikala by smrti, nevytvořila by si žádnou z těch víceméně složitých soustav reflexů a pudů, jimž karteziánství a ještě i moderní neodarwinismus nepřisuzují vědomí. Ach ano: klíč je v tom slově "nepřisuzují"; neboť člověk chce zůstat soudcem, aby mohl soudit jiné "prání" a vyvyšovat se nad ně svými odsudky. Přepište si konečně učebnice, blbečci! Takhle to není, vy lžete!


Descartes označil zvířata za stroje. Ten velký přemýšlivec by byl blíže k pravdě, kdyby za stroj označil sebe.

Vincek Doležal

Lesní a skalní muž Vincek Doležal

(1862-1936)

Vinckova jeskyně Kostelík (ilustrační foto)


Vincenc Doležal se narodil v Habrůvce dne 4. září 1862 a pravděpodobně již jako malý chlapec ztratil rodiče. Neměl se o něho kdo starat, a tak se ocitl v obecní pastoušce, kde bydleli a žili ti nejubožejší lidé z obce. Jako chlapec spával na dřevěné lavici a přikrýval se starým kabátem, který dostal od Kartousů. Do školy jistě nechodil, protože tou dobou ve vsi škola ještě nebyla. Aby se naučil číst a psát, o to se nikdo nestaral. Jakmile Vincek povyrostl, musel už pomáhat v hospodářství u sedláků, aby si zasloužil žvanec jídla. Tu a tam nasekal dříví, pomáhal při mlácení obilí, shraboval na poli klásky, vybíral brambory. Později pomáhal při stavbě domků, dřevařům v lese svážet dřevo, na pile skládal prkna, a tak se živil. Staral se už sám o sebe a to jej uspokojovalo. Když byl náhodou za prací v sousední obci, vyspal se ve stodole, pod kůlnou, na půdě nebo v kupě sena. Jindy se vracel večer do Habrůvky mezi své, do pastoušky.

Jednou, ještě v mladších letech, při toulce lesem náhodou došel až na Krkavčí skálu. U zábradlí se posadil na kámen a zahleděl se dolů do Josefovského údolí. Tím krásným pohledem se mu až zatajil dech. Protější listnatá stráň, skály, louky, Křtinský potok, vše mu bylo tak známé, že se nestačil divit. Připadalo mu, jako by tu krajinu znal. Že by zde už někdy byl? Nemohl se upamatovat, že by tudy už někdy šel. Po klikaté cestě sestoupil strání krok za krokem plný úchvatného dojmu dolů až na silnici do údolí. Díval se pozorně na všechny strany a u rozcestí vedoucí k Olomučanům, Adamovu a Křtinám se zastavil a v němém úžasu mu oči zasvítily. Připadal si jako ztracený syn, který se vrací zpět do rodného domova po dlouhé době; ta chvíle a ten den byly rozhodující pro celý jeho život. Poznal, že zde je jeho místo, kde může pevně stát na svých nohou a jedině zde bude jako doma. Od toho dne si Josefovské údolí tak oblíbil, že se v ta místa často vracel.

Během času si našel vhodné místo v jeskyni Kostelíku, kde se ubytoval na trvalo. Jeskyně se nachází na stráni Josefovského údolí a je průchodící. Jdeme-li do Kostelíku od Býčí skály hned za vchodem na pravé straně boční skály je výklenek, který je chráněný před silným prouděním vzduchu. A to bylo vhodné místo pro Vincka Doležala. Nanosil si tam suché napadané listí a tam spával. Odtud chodil do Habrůvky, do Josefova, kde se zastavoval v hostinci Josefa Šimka, do Olomučan do obchodu Adolfa Jaška. Jindy si zašel do Babic a Adamova.

Jeskyně Kostelík v roce 1822


Když dorostl v mladého muže, už se cítil naprosto svobodným, nezávislým člověkem s lehkým srdcem. Nejraději se však toulal po lesích se silnou holí v ruce. Na zádech nosil pytel, připevněný popruhy, a na hlavě klobouk bez střechy. Jen ten vršek. Střechu klobouku nožem pěkně odřízl a teprve potom si jej posadil na hlavu.

V obličeji byl snědý, tupého nosu, šedých očí a v dospělých letech se strniskem na bradě. V zubech se mu houpala nepostradatelná fajfka. Ustrojení měl ošumělé, ve všední dny jako v neděli.

Tak jsme Vincka znali a viděli vandrovat po cestách v lese a občas ve vesnici. Do vsi chodil, jen když potřeboval něco koupit, nebo k holiči se nechat oholit a ostříhat. Na jeho bradě a hlavě se učili učni holit a stříhat. Mistr jim Vincka svěřoval, neboť od něho nežádal zaplacení. V celém okolí jej lidé znali a hospodyně mu dávaly něco k jídlu od oběda nebo kus chleba či pečivo.

Vincek byl velké dítě přírody. Moc nemluvil, jen tak něco pro sebe zamumlal. Kostelík se stal jakýmsi útočištěm poustevníka Vincka. V létě se mu dařilo celkem dobře. Na jaře mu kukačka kukala, ptáci zpívali od rána do večera, dole v údolí bublal potok a zdáli ze zátočiny slyšel klapot mlýna. Na podzim ve volných chvílích zašel si na nedalekou Krkavčí skálu, odkud měl překrásný pohled na pestrobarevné stráně, táhnoucí se údolím od Křtin až k Adamovu. Za slunečných dnů každým rokem opakovaná krása si jej tak podmanila, že svůj příbytek by neměnil za žádný přepychový byt na celém světě. Hůře bylo v zimě, když napadl sníh a nastaly mrazy. V tu dobu se přestěhoval na babickou stráň, naproti mlýnu do jeskyně Jáchymky. Ta je uzavřená a z jejího nitra vane teplejší vzduch. Tam vydržel za pomoci dobrých lidí až do jara.

Do Habrůvky přišel v třicátých letech nový hajný Antonín Agrikola a bylo mu přiděleno polesí Krkavčí skála. Jednou když šel pochůzku svým úsekem z Habrůvky do Josefovského údolí, přišel na rozcestí a dal se cestou, která odbočovala na levou stranu. Došel k jeskyni a najednou před sebou spatřil zarostlého, ošumělého muže, jak sedí ve výklenku a vedle sebe míchá v hrnci těsto na bramborové placky. Hajný Agrikola zůstal překvapením stát a zeptal se Vincka, co tu dělá. Ten něco pro sebe zabručel, hajný mu nerozuměl ani slova. Když se Agrikola vrátil z lesa, zašel do myslivny, aby ohlásil, co zjistil. Jeho představený kontrolor Pavel Říha se na nového hajného pousmál a řekl: "Toho já dobře znám. Je to Vincek Doležal a patří do Habrůvky." Tak se Agrikola seznámil s lesním mužem. Netrvalo dlouho a hajný navštívil Doležala v Kostelíku znovu. Nato přišel Vincek do úřadovny kontrolora Pavla Říhy a žádal ho, aby odprodal jeden pevný metr palivového dřeva. Kontrolor i přítomný Agrikola se překvapením podívali na Vincka. Řekli mu, že kolem Kostelíka je dosti suchého dřeva, že nemají námitek, když si je posbírá a spálí.

Vincek však trval na svém, že zadarmo dřevo nechce. Po dalším dohadování vyndal z kapsy pytlík z punčochy, rozvázal jej a vysypal jeho obsah drobných peněz na stůl. Když se oba lesáci nemohli Vincka zbavit, Říha vzal z hromádky několik drobných mincí a prodej byl hotový. Vincek Doležal byl uspokojený a odešel. Od této události hajný Agrikola při pochůzce lesem navštěvoval lesního muže v jeskyni a držel nad ním ochrannou ruku. Nezapomínal na něho a nosil mu jídlo, sem tam i nějakou korunu na přilepšenou. Poznal, že Vincek Doležal nikdy nežebral a při vší té bídě, i když bydlel v jeskyni, zůstal poctivým člověkem.

Ředitel školního statku Vysoké školy zemědělské a lesnické v Brně, prof. Gustav Artner, jemuž podléhalo ředitelství lesů v Adamově, mnohokráte navštívil Vincka v Kostelíku a vždy mu přinesl nějaký balíček tabáku. I v obchodě Emanuela Sládka v Adamově, kam Vincek občas chodil pro svůj velmi skromný nákup, měl od ředitele školního statku nějakou dvacetikorunu k dobru. Při těchto návštěvách profesor Artner pojmenoval Vincka lesním a skalním mužem.

"Jednou v létě, když jsem přijel do Habrůvky na dovolenou, jedna z prvních mých cest jako obvykle vedla do Josefovského údolí. Šel jsem sám lesem po turistické značce okolo obrázku Panny Marie, připevněném na buku, až jsem svážnou cestou došel ke Kostelíku. Z jeskyně vystupoval kouř. V tichosti jsem popošel až do její blízkosti. Aniž bych byl zpozorován, uviděl jsem Vincka sedět přikrčeného na bobku u ohně. Právě si hořícím dřívkem zapaloval fajfku. V pološeru jeskyně plápolal oheň a ozařoval jeho zarostlou tvář. V tichosti jsem ustoupil, abych nevyrušil lesního muže z jeho klidné pohody. Vincek nebyl žádným náboženským fanatikem, ani asketou. Mnozí lidé jej považovali za lenocha, tuláka, žebráka či blázna, za to že svým životem a chováním se lišil od ostatních. Nikdy nevnikli pod povrch jeho myšlení a života."

Celé desítky let tak žil a živořil poustevník, lesní a skalní muž Vincek Doležal s pocitem naprosté svobody. Nelovil v lese zvěř pro svoji obživu, nekradl, nežebral, nikoho neobtěžoval, žádnému nepřekážel. Lidé si na něho zvykli a lesáci ho měli rádi. Někdy se najedl do sytosti, zatím co jindy uléhal ke spánku s prázdným žaludkem. Když neměl tabák, kouřil suché bukové listí. Neměl rád návštěvy turistů v Kostelíku ani zvědavce.

Obecní zastupitelstvo v Habrůvce, za starosty Josefa Poláka, jednalo za první republiky o Vinckovi a usneslo se, aby byl znovu ubytován v obecním domku. Přivedli ho, očistili, dali mu čisté prádlo a nějaké oblečení, ale nevydržel tam. Odešel zpátky do Kostelíka. Později se obecní zastupitelstvo rozhodlo, aby byl dán pro jeho ubohý stav do nemocnice k Milosrdným bratřím do Brna. Vincek se tomu rozhodnutí bránil, že do nemocnice nepůjde. Po dlouhém dohadování byl přece poslán do nemocnice. Lesní muž za žádnou cenu nemohl v nemocnici vydržet. Stále toužil dostat se ven, na svobodu, na kterou tolik přivykl. Podařilo se mu z nemocnice utéci a nadále přebýval v Kostelíku. Za ta léta strádání zestárnul, nohy mu už tak nesloužily, dech mu nestačil, když měl docházet do Adamova, Olomučan nebo do Habrůvky sehnat něco k jídlu. Odešel z jeskyně a uchýlil se do dřevěné, opuštěné boudy u mramorového lomu blíže Křtin, aby neměl daleko do vsi.

Život Vincka Doležala, poustevníka, lesního a skalního muže Moravského krasu se pomalu naplňoval. V dřevěné boudě už dlouho nevydržel. Nemocný, zubožený, přečkal ještě poslední zimu a lesy nad Josefovským údolím mu zašuměly poslední chorál.

Dokladem toho je zápis v knize úmrtí na straně 51 MNV ve Křtinách, okres Blansko, že Vincek Doležal, svobodný, povoláním almužník v Habrůvce, zemřel 7. března 1936 ve věku 74 roků. Příčina smrti: zkornatění cév a vleklý zánět průdušek.

Pochován je na hřbitově ve Křtinách.


Doslov

Tady jde o způsob, jakým se žilo a v jakém stavu byl svět. Vše bylo ještě tak prosté a pomalé, spousta prostoru pro každého, mnoho vážnosti pro hlubiny duše. Dokonce i přelom předminulého a minulého století měl ještě pochopení pro svého Vincka Doležala, lesního a skalního muže z blanenských hvozdů, "povoláním almužníka". Nevyháněli ho z jeho jeskyňky, kde mu bylo dobře; nenutili mu svou "pomoc", již odmítal. Nechali ho žít v jeho animální prostotě, aniž by se nad ním pohoršovali. Dnes by praktikujícího filosofa vyhnal vlastník lesa. V lese se nesmí stanovat, nesmí se tam rozdělávat oheň. Škoda, že se tam nesmí také odhazovat odpadky, rabovat houby a jiné lesní plody, kácet stromy, střílet zvěř, hulákat, venčit psy a jezdit na roztodivných vehiklech.

 

Váchal

Nad životem a dílem Josefa VáchalaČlověče! Občane svobodný (!) svobodné (!) čs. republiky! Ruku na srdce a uvažuj: Jsi v pravdě opravdu volný a svobodný? Nenáleží tvé tělo od malička lékařům, kteří je očkují, rodičům, kteří je bijí nebo zanedbávají, škole, která je moří, práci, která je podlamuje a mrzačí, nemocnicím co pokusný a státu co žoldnéřsko-hlídací materiál, kapitálu, co mrtvá hmota a naposledy pathologiím k rozřezání? Kdo tě takovým otrokem učinil? Společnost sama. Můžeš zlepšiti mnoho, maje ono mocné zaklínadlo bídy, jímž jsou peníze.
(Josef Váchal)

*

neděle, 8. února 43
V noci, kterou jsem celou probděl nad dílem a osobou malíře, grafika, spisovatele, vlastnoručního knihtiskaře, tuláka v Pošumaví a svérázného umělce Josefa Váchala - tedy v této čarokrásné probdělé noci ještě pršelo, bylo teplo a jen kos pískal, když jsem se výhledem z okna kochal tím nelidským tichem a samotou. Tím tichem a samotou, jímž se rád opájel i Josef Váchal, můj takořka předchůdce a spolčenec. On to ticho a samotu viděl pomalu umírat již počátkem minulého století, zvláště na jeho milované Šumavě, jejíž slatistní miazmata kolují po otci i v mé krvi. Oba spatřujeme příčiny zlořádů v tomtéž: v přelidněnosti, v automobilismu, v neposlední řadě v lidské chamtivosti, v té odvěké chorobné mysli člověka-lidáka.

Josef Váchal (1884-1969)


středa, 8. dubna 43
Dnes jsem si půjčil v knihovně Výbor z korespondence Josefa Váchala z let 1940-1962 Zapáliv si cigáro Operas. Vypadá to na první pohled na kvalitní knížku z nakladatelství Ladislav Horáček - Paseka. Pevné desky, reprodukce fotografií, 271 stran. Mám co číst; však v lese pod stanem to bude jistě příjemná četba.sobota, 11. dubna - úterý, 14. dubna 43
Jaro má také tu výhodu, že jsou otevřeny desítky kouzelných lesních pramenů a pramínků, vyvěrajících z posvátné panenské půdy, která ušlechtile cedí nahromaděné zimní zásoby podzemní vody a chrlí ji ven v nesčetných rozkošných potůčcích a stružkách. Voda z nich chutná přímo znamenitě! Je rozkošné nejen pokleknout u nich na kolena, shýbnout se před nimi v jakési pradávné úctě a zhluboka si přihnout z jejich čirého daru, ale již jen usednout na jejich břehu je rozkoš z nejrozkošnějších, a zaposlouchat se do jejich obluzujícího zurčení, v lákavé symfonii s neutuchajícím cvrlikáním ptáků. Jak málo stačí přírodnímu tvoru ke štěstí! Nemusím konat žádné sáhodlouhé únavné túry po okolí; stejně to tu mám projité a prošlapané jako staré boty; na co? Akorát bych třeba potkal jen tím víc lidáků, o což nestojím. Mně stačí číst si ve stanu Váchala, pospávat, konat krátké příjemné procházky po lese a tam si sednout uprostřed nivy rozvetlé bílými sasankami a žlutými prvosenkami. Tohle je život pro mne! Ne to otročení po fabrikách! Ne to snášení lidského zápachu a gangrén přemnoženého lidstva ve městech! Ó ano, zde v lese konečně žiji!
Ke čtení jsem tedy měl Váchala, jak jsem se zmínil, a to výbor z korespondence z let 1940-1962 Zapáliv si cigáro Operas. Ten trochu divný název knížky je vlastně úryvek z jednoho jeho "dopisu-románu" a vystihuje docela dobře jak Váchalův značně archaický jazykový styl, tak i jeho hlavní celoživotní zálibu - totiž kouření. Jinak jsem rád, že jsem překonal dřívější nedůvěru k Váchalovi a seznámil se s jeho literární tvorbou a tedy i s jeho názory blíže.
Líbí se mi jeho "pekelnictví", jeho názory a jeho nezávislost. Média nám z jeho literární tvorby vnucují ponejvíce neškodné a pro mne nezajímavé věci, jako je například Krvavý román, což je mírně řečeno jen taková příliš nadhodnocená jeho blbá vedlejší odbočka, kdyžtě první a nejzávažnější, co by měl čtenář znát - možná i ten školou povinný -, by měla být právě jeho korespondence, v níž bez obalu a upřímně odhaluje svou mysl a svůj světový názor.
Mně se jeho názory líbí a shoduji se s mnohými z nich. Jeho posedlost svobodným zednářstvím nesdílím, nebo jeho ztřeštěné, najmě jen slovní sexuální výstřednosti, ale jinak jsem s ním zajedno ve všem.
Zajímavá je jeho pozice za protektorátu - ta mě upoutala nejvíc. Neklonil se ani k jednomu ze tří "ďáblů": ani k židům, ani k nacistům, ani k bolševikům. Nejlepší cigára si přesto schovával až k příležitosti, kdy německá vojska vstoupí do Anglie a zničí zdegenerovanou kubistickou Francii. Na jednom místě dokonce hajluje, zdraví velkého německého vůdce a rád by šel třebas i bojovat proti bolševikům, kdyby mohl; proto se také všude tvrdošíjně označuje za kolaboranta. Divím se, že mu některý z jeho dopisů-románů komunisti neotevřeli a jeho za takové řeči pro změnu nezavřeli.
Váchal je zastáncem spíše klasických forem umění, ztělesňovaných jeho strýcem Mikolášem Alšem, a nesnáší modernismus, pokrok vůbec, označuje se otevřeně za reakcionáře. Také za Germána, což je pozoruhodné; přejímá nacistické propagandistické proklamace o údajných hordách Mongolů z východu, používá v řeči časté germanismy a podobně. Stejně jako Já. Pro vlast "tatíčkovců" (rozuměj Masarykovců) a Benešovců, která jej neprávem opomíjí a upozaďuje, má jen pohrdání - a všude vidí tajné pikle zednářstva. Nenávidí sprostý lid, Marxův židobolševický proletariát, straníky, otrockou práci ve fabrikách pro obecné blaho mas a protežované pseudoumělce, kteří ho okrádají o zaslouženou slávu a uznání. V podstatě můj člověk. A nikdy nezplodil jediného "dvounožce", snad proto, že jak sám praví ve verších: "dětičky jsou požehnání boží, jimiž se bída lidská množí."
Města nenáviděl vždy, a když mu jednou v Praze v březnu 1939 nákladní auto přejelo matku, odstěhoval se definitivně na venkov. Žil se psy jako poustevník, jako "Diogenés v sudu", jen se svou družkou na jejím rodinném statku ve Studeňanech u Jičína, na kraji vsi, v přírodě. To mu závidím.
Vegetariánem byl jen z nouze za války, s pravopisem si těžkou hlavu nedělal, ale jinak můj člověk. Jeho "mile kostrbatý" archaický styl, založený zřejmě na německé syntaxi, mi nedělá žádné potíže, zvykl jsem si na něj rychle. Vydavatel ponechal z úcty k Mistrovi všechno tak jak to napsal, včetně chyb pravopisných a chyb v diakritice. Tak to má být! Nicméně Já bych alespoň některé z jeho nechtěných pravopisných chyb opravil, citlivě, protože některé tam takzvaně "sedí" jako součást lidové mluvy. Jenže s tím by asi byla spousta práce, i pro inteligentního redaktora, a tak to prý nechal pan nakladatel být. To je úcta, co? Mně nakladatel opravoval i věci, které tam integrálně patřily, i když ne zcela, avšak záměrně a významotvorně nebyly podle současných pravidel, která se však mění každých dvacet let vždy s novým politickým režimem. V tom bych si asi s Váchalem také rozuměl. Vždyť mně opravili i slovo "zoo" na "ZOO" jen proto, že to tak bylo napsané v internetovém prohlížeči Google! Zřejmě budu muset také zemřít, aby si na mne někdo vzpomenul, vyzdvihnul mě ze zapomnění a také mé dílo takto pietně uctil! Normálka.


sobota, 25. dubna 43
Využiji ten krátký víkend raději k výpiskům z Váchala, dokud jsem doma a dokud mám tu knížku doma. Například tato parodie na známý Gorkého výrok je dobrá:

"Člověk, to zní mi HRDĚ!
proto zůstaňme radš
U JEDNOM JEN MRDĚ,
a neploďme dětí přes počet!"

A co tento tvrdý cynismus:

"Jediná pravda země zní: aby moh' někdo svobodně žít, musí jiný chcípnout."

Nebo tento návod k přemýšlení:

"Dávám k meditování, odkud pochází tohle národní zdraví lidských mláďat a vůbec všechny ty zdravotní zlepšeniny ve prospěch lidského rodu. Jenom z vivisekcí a pokusů na zvířatech! A tak jednou dostanou tihle čtvernožci takového jéžíška, za to utrpení, až z toho podívání planeta Mars odrudne a sešediví jako šestiměsíční nebožtík. Každýmu rodu tvorstva na této zemi jen chvilku hrajou a zas bude po mnoho věků na tomhle globu klid, aby se ta doba uhelná - co přijde - mohla dobře pod zem uložit a ty ledové spláchly ten sajrajt po tom vymetání mizerných jen přebytečných sedmi set milionů dvounožců, ha!"

Spinoza

"Poznala jsem Spinozu..."Bruno a Spinoza jsou úplné výjimky. Stojí každý sám pro sebe a nepatří ani svému století, ani své části světa, která se jednomu odměnila smrtí, druhému pronásledováním a nadávkami. Jejich strastiplná existence a smrt na našem Západě se rovnají životu tropických rostlin v Evropě. Jejich pravou duchovní vlastí byly břehy posvátné Gangy: tam by vedli poklidný a ctnostný život, mezi podobně smýšlejícími.


Převládající západní názor nás učí, že člověk není jako ostatní zvířata, která jen jednoduše reagují na situace, ve kterých se ocitnou. Mohlo by se to zdát fantastické, a také to fantastické je. Přesto nás o tom Sókratés, Aristotelés a Platón, Descartes, Spinoza a Marx přesvědčují.


HOMO LIBER DE NULLA RE MINUS QUAM DE MORTE COGITAT ET EIUS SAPIENTIA NON MORTIS SED VITAE MEDITATIO EST (B. Spinoza, Etika 4,67)
Svobodný člověk nepřemýšlí o ničem méně než o smrti a jeho moudrost spočívá v úvahách o životě, ne o smrti


Spinoza (Etika) vysvětluje: "Protože (lidé) nalézají v sobě i mimo sebe nemálo prostředků, které do značné míry přispívají k jejich prospěchu..., usoudili, že všechny věci je možno považovat za prostředky přispívající k jejich prospěchu. Protože však vědí, že sami tyto prostředky nevytvořili..., věří, že existuje někdo jiný, kdo tyto prostředky k jejich užitku vytvořil." Také: "Usoudili, že Bůh řídí všechny věci k užitku lidí, aby si je získal." Na tom opírá své tvrzení: "Příroda nemá před sebou žádný předem stanovený cíl a všechny účelové příčiny nejsou nic jiného než lidské výmysly."


ASYLUM IGNORANTIAE
Útočiště nevědomosti
Tohoto termínu užil B. Spinoza (Etika I. 36); a. i. je vůle boží jako poslední příčina věcí, kterou jinak nelze určit racionálně.


IGNORANTIA NON EST ARGUMENTUM
(B. Spinoza, Etika)
Neznalost není důvod (důkaz)


Bůh "velikého počtu", demokrat mezi bohy, zůstal Židem, zůstal bohem skrýší, bohem všech temných koutů a míst, všech nezdravých kvartýrů celého světa! Tak dlouho jej opřádali, až se stal, hypnotizován jejich pohyby, sám pavoukem, sám metafyzikem. Nyní soukal zase svět ze sebe - sub specie Spinozæ.


SUB SPECIE AETERNITATIS
(B. Spinoza, Etika 5,31)
Z hlediska věčnosti, ve srovnání s věčností
Posuzovat něco "sub specie aeternitatis" znamená neuvažovat malicherně, ale ve srovnání s věčnými, důležitějšími věcmi.


TANTUM IURIS HABET UNUSQUISQUE, QUANTUM POTENTIA VALET
(B. Spinoza, Traktát politický 2,8)
Každý má tolik práva, kolik má moci


Dobře vím, že domnělí filosofové tohoto století to činí podle Spinozy a mají to tím za oprávněné. Ovšem Spinoza měl zvláštní důvody takto pojmenovat svou jedinou substanci, aby totiž zachránil alespoň slovo, když už ne věc. Ještě v živé paměti byly hranice s Giordanem Brunem a Vaninim: i ti totiž byli obětováni onomu Bohu, pro jehož čest krvácelo nepoměrně více lidských obětí než na oltářích všech pohanských bůžků obou polokoulí dohromady. Když proto Spinoza pojmenovává svět Bohem, tak je to právě jen tak, jako když Rousseau ve Společenské smlouvě stále a bez výjimky označuje lid slovem souverain: lze to také srovnat s tím, že jednou jeden kníže, který chtěl ve své zemi zrušit šlechtu, přišel na myšlenku nikomu nebrat jeho šlechtictví, ale povýšit do šlechtického stavu jeho poddané. Čtenář pozdější doby promine, že se zabývám lidmi, které nezná.


NATURA NATURANS - NATURA NATURATA
(B. Spinoza, Etika 1,29)
Příroda tvořící - příroda stvořená
Principy dualistické filosofie. Natura naturans - to, co existuje samo sebou, tj. takové atributy substance, které vyjevují věčnou a nekonečnou podstatu (tj. bůh). Natura naturata - svět.


Který blbec se to uřekl, že tento svět je pomyslitelně nejlepším ze všech možných světů? Diderot? Voltaire? Spinoza?


NON INDIGNARI, NON ADMIRARI, SED INTELLEGERE
(B. Spinoza, Rozprava politická 1,4)
Nikoli pohoršovat se, nikoli divit se, ale chápat (porozumět)


Pro mne svět existuje ze své vnitřní síly a sám sebou. U Spinozy je však jeho substantia aeterna, vnitřní podstata světa, kterou pojmenovává Deus, i podle svého morálního charakteru a hodnoty Jehovou, Bohem stvořitelem, který souhlasně tleská svému stvoření a shledává, že všechno dopadlo výtečně, πάντα καλά λίαν. Spinoza mu nevzal nic než osobnost. Také u něj je tedy svět a všechno v něm zcela vynikající a jak má být: proto nemá člověk nic víc na práci než "něco konat, žít a zachovávat své bytí na základě hledání vlastního užitku" (Etika, str. 325): má se radovat ze svého života, pokud ho má; zcela podle Kazatele, 9, 7-10. Zkrátka je to optimismus: proto je jeho etická stránka slabá jako ve Starém Zákoně, ba je dokonce falešná a zčásti pobuřující. - U mne naopak vůle či vnitřní podstata světa vůbec není Jehovou, spíš je něco jako ukřižovaný spasitel nebo také křižující zlosyn, podle toho, jak se rozhodne. Spinoza nemohl opustit židy. Zcela židovské, a ve spojení s panteismem zároveň nanejvýš absurdní a odporné je jeho pohrdání zvířaty, které má za bezprávné, pouhé věci k našemu použití.


SOLAMEN MISERIS SOCIOS HABUISSE MALORUM
(Spinoza, Etika 4,57)
Útěchou nešťastných je mít ve svém trápení druhy
Anebo si je případně "vyrobí". Proto se asi lůza tak ráda spolčuje. Spinoza použil přísloví vzniklé podle závěru 143. ezopské bajky o zajících a žábách: trpící nacházejí útěchu v tom, že druhým se vede ještě hůře.


Dobré srdce je privilegiem velkých lidí. Ano! Dobré srdce je něco vznešeného - tedy vzácného - jak končí Spinozova Ethika.


DETERMINATIO EST NEGATIO
(B. Spinoza)
Vymezení je popřením
Spinozův výrok byl velmi často užíván Hegelem, jehož prostřednictvím se stal populárním: jakékoliv určení věci je současně popřením jiných možností pro tuto věc.


V novější době bez masa žili Leonardo da Vinci, Michelangelo, Newton, Spinoza...


BEATITUDO NON EST VIRTUTIS PRAEMIUM, SED IPSA VIRTUS
(B. Spinoza, Etika 5,42)
Blaženost není odměnou ctnosti, nýbrž sama ctnost


Který velký filosof byl dosud ženat? Hérakleitos, Platón, Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, Schopenhauer - ti nebyli; ba nedokážeme si je jako ženaté ani představit. Ženatý filosof patří do komedie, taková je má věta.


POST COITUM OMNE ANIMAL TRISTE
(B. Spinoza, Pojednání o nápravě rozumu 3,4,1)
Každý tvor je po pohlavním styku smutný
Týká se známého psychologického jevu, který je častější u mužů než u žen a který se nazývá "postkoitální smutek". Příčina tohoto jevu není dosud oficiálně uspokojivě vysvětlena. Spinoza o něm ve zmíněném pojednání hovoří takto: "Dokud se mysl zaobírá smyslným požitkem, jako nejvyšším dobrem, nemyslí na nic jiného. Ale když smyslná rozkoš pomine, dostaví se největší smutek. A třebaže si tento smutek nepodmaní naši mysl naprosto, zanechává ji přesto zmatenou a otupělou."


"Poznala jsem Spinozu, - fuj! Tak kojeného, krotkého, jako vypráskaný pes vypadajícího člověka jsem neviděla. Takové lidi považuje lidstvo za největší své syny!"
(Klíma: Bílá svině)